Hokksund Rehabiliteringssenter (HRS) er en spesialistinstitusjon for rehabilitering. HRS har driftsavtale med Helse Sør-Øst og drives etter Lov om Spesialisthelsetjenester.
HRS er sertifisert i henhold til ISO 9001:2008.

Hjerte

Hokksund Rehabiliteringssenter tilbyr rehabilitering for hjertepasienter med ulike hjertesykdommer. Tilbudet gis i alle faser i rehabiliteringen, både rett etter akutt hendelse og senere i forløpet.

Tilbudet gis individuelt, eller som et gruppetilbud og inkluderer et tilrettelagt og variert treningstilbud, hjerteskole med undervisning og samtalegrupper, kostholdsveiledning, hjelp til røykeslutt og psykologisk støtte.  

Vårt tverrfaglige team består av fysikalsk medisiner med erfaring innen kardiologi, erfarne fysioterapeuter, sykepleiere, ernæringsfysiolog, psykolog og arbeidskonsulent. Der er også ansatt en kardiolog på konsulentbasis.

Pasienten kan henvises direkte fra sykehus eller fastlege. Ved oppstart av rehabiliteringen gjennomføres en tverrfaglig kartlegging med individuelle konsultasjoner hos lege, fysioterapeut, sykepleier og ernæringsfysiolog. Ved behov kan kartlegging hos psykolog og arbeidskonsulent være aktuelt. Den fysiske arbeidskapasitet blir målt ved hjelp av arbeidsbelastningstest (VO2) med EKG-måling enten som en submaksimal eller en maksimal test. Testen danner grunnlag for individuell dosering av treningen. Ut fra funn fra kartleggingen skreddersyr man i samråd med pasienten en plan for rehabilitering. Det tas hensyn til hvilken rehabiliteringsfase pasienten er i, sykdomsutviklingen, pasientens funksjonsnivå samt pasientens behov, ressurser og muligheter.

Målet med hjerterehabiliteringen er å bedre pasientens fysiske arbeidskapasitet og forståelse for de helsemessige gevinster ved økt fysisk aktivitet. I tillegg vektlegges det å øke pasientens kunnskap, forståelse og innsikt i egen sykdom. Samt motivere for livsstilsendring, øke mestring og minske engstelse for sykdommen samt fremme tilbakeføring til arbeidslivet.

 

Rehabiliteringstilbudet:

Hjerteskole med tidlige trening – Døgn/dag individuelt tilbud 

Et tilbud til trenbare pasienter etter akutt hjertehendelse som for eksempel: Hjerteopererte (bypass- og/eller klaffe operasjon), hjerteinfarkt, angina, utblokking (PCI) og hjertesvikt
Et tilbud til pasienter som har følgetilstander etter hjerte-kar sykdom og for lavt funksjonsnivå til å kunne delta på gruppetilbudet.

Hjerterehabiliteringsprogram med livsstilsskole – Døgn/dag gruppetilbud 

Gruppe tilbud over 4 uker med oppfølgning etter 3,6 og 12 måneder
Et tilbud til hjerte pasienter i stabil fase med følgetilstander etter hjertesykdom og/eller sammensatte problemstillinger som har behov for kompleks rehabilitering med fokus på vane- og livsstilsomlegging
Et tilbud til pasienter som befinner seg i risikogruppen for å utvikle hjerte-kar sykdom

Vurderingsopphold over 5 dager

Et tilbud til personer som har risikofaktorer i form av høyt blodtrykk, høyt kolesterol, røyk, overvekt, høyt blodsukker og hjerte- karsykdom i nær familie og som ønsker å gjøre en egeninnsats for å forebygge hjertesykdom. På bakgrunn av kartleggingen og den fysiske arbeidskapasitet (VO2 maks) vil personene få veiledning om hvilke primærforebyggende tiltak som kan iverksettes innen spesialisthelsetjenesten og i primærhelsetjenesten for å forebygge sykdom.

 

Hokksund Rehabiliteringssenter | Loesmoveien 79, 3300 Hokksund | Tlf: 32 25 32 00 | post@hokksund-rehab.no