Hokksund Rehabiliteringssenter (HRS) er en spesialistinstitusjon for rehabilitering. HRS har driftsavtale med Helse Sør-Øst og drives etter Lov om Spesialisthelsetjenester.
HRS er sertifisert i henhold til ISO 9001:2008.

Kompetanse

LEGE
Legetjenesten ved HRS består av fire leger. Legene er tilgjengelig alle hverdager på dagtid. Våre leger har spesialitet i fysikalsk medisin og rehabilitering, ortopedi og arbeidsmedisin. I tillegg har vi avtale med kardiolog, lungelege og nevrolog på konsultativ basis.

Etter oppholdet sendes epikrise til pasientens fastlege eller innleggende lege.

FYSIOTERAPI
Ved HRSs fysioterapiavdelingen er det 12 fysioterapeuter. I tillegg til tradisjonell utdanning, har de også utdanning og erfaring i medisinsk treningsterapi og SET-konseptet (Slinning Exercise Theraphy). Noen av fysioterapeutene har dessuten spesialutdannelse i Manuell terapi.

Alle pasientene som kommer til HRS får individuell behandling og/eller veiledning av fysioterapeut. I tillegg har fysioterapeutene ansvar for behandlingstilbud i grupper.

Ved HRS har vi til enhver tid fysioterapistudenter

SYKEPLEIE
Avdeling for sykepleie ved HRS har 8 årsverk fordelt på 12 personer. Alle er autoriserte sykepleiere. Mange har bred erfaring med ortopedisk opererte pasienter og alle har kompetanse innefor rehabiliteringsfeltet. Flere har innføringskurs i kognitiv terapi. En har videreutdanning i medisinsk intensivsykepleie, og to i helse- og sosialadministrasjon.

Sykepleietjenesten legger vekt på pasientenes opplevelse av respekt og trygghet. Pasientene blir gjennom vår tjeneste motivert for å bruke egne ressurser til å ta vare på egen helse, og mestre sin nye livssituasjon. Sykepleierne har pasientsamtaler, underviser, gir assistanse, informasjon og veiledning til pasienter med ulike behov. Av andre oppgaver kan nevnes sårbehandling, medisinadministrering og blodprøvetagning. Ved behov formidler vi kontakt med eksterne instanser for å legge forholdene best mulig til rette når pasienten skal hjem.

ARBEID
Arbeidskonsulenten bistår enkeltpersoner som har som mål å fortsette i arbeidslivet. Det tilbys individuelle samtaler med fokus på funksjonsevne, arbeidsoppgaver og muligheter. Arbeidskonsulenten veileder i forhold til avtaler med arbeidsgiver, NAV og andre aktuelle aktører.Det gis informasjon om den enkeltes rettigheter og forpliktelser i forhold til aktuelle lover som Folketrygdloven og Arbeidsmiljøloven.

KJØKKENET
God og sunn mat og drikke er en viktig del av oppholdet ved HRS. Det serveres variert kost med kjøtt og fisk. Det er mulig å få tilpasset meny, som for eksempel vegetarkost.

Kjøkkenet tilrettelegger og tilpasser spesialkost etter behov. Det er mulig å få individuell kostveiledning. 

Måltidene serveres i spisesalen.

 

Hokksund Rehabiliteringssenter | Loesmoveien 79, 3300 Hokksund | Tlf: 32 25 32 00 | post@hokksund-rehab.no