Hokksund Rehabiliteringssenter (HRS) er en spesialistinstitusjon for rehabilitering. HRS har driftsavtale med Helse Sør-Øst og drives etter Lov om Spesialisthelsetjenester.
HRS er sertifisert i henhold til ISO 9001:2008.

Lunge

Målgruppe
Primært KOLS- og lungekreftpasienter (opererte/ikke opererte), evt. andre lungesykdommer
Tilbudet gis til voksne, uavhengig alder.

Tilbudet gis når sykdommen er ferdig utredet og behandling igangsatt. Det kan være tidlig i sykdomsforløpet hvor det er god mulighet for og lykkes med livsstilsendringer, eller i ulike faser av sykdomsforløpet.

Pasienter i progresjonsfase av sykdom bør vente til sykdommen er stabilisert. For alle gjelder at en må ha et rehabiliteringspotensiale og være motivert.

Etter behov kan det gis bistand til vask/påkledning, forflytning med mer, men en må være selvstendig i spisesituasjon. 

Målsetting
Bedre lungefunksjon og utholdenhet. Økt kunnskap og innsikt i egen sykdom, bedre mestring av livssituasjon, økt evne til å klare dagliglivets aktiviteter, motivasjon til fysisk aktivitet, bedre livskvalitet.

HRS sitt mål for deltakerne:
•  Bidra til mestring og ansvarliggjøring av helserelatert situasjon
•  Bidra til motivasjon og livsstilsendring som kan gi økt livskvalitet
•  Fokus på muligheter.

Vi ønsker å bidra til økt kunnskap, forståelse og mestring av funksjons- og helserelaterte problemer som er til hinder i arbeid og/eller fritid.
Tilbudet legger vekt på det som er hensiktsmessig for den enkelte, vurdert ut fra individuelle behov og muligheter.

Behandlingstilbud
Tilbudet gis både som dag og døgntilbud (min. 5 timer/dag), avhengig av hva som er hensiktsmessig for den enkelte.

For de med behov for rehabilitering umiddelbart etter sykehusopphold, vil individuell tilnærming være mest aktuelt.

Individuelt tilbud inneholder imidlertid grupperelaterte aktiviteter. 4 ukers gruppebasert tilbud er lagt opp for å nyttiggjøre seg gruppedynamikk, motivasjon for livsstilsendring og rasjonell organisering. Individuell tilnærming også i gruppebasert tilbud.

Graden av individuell tilnærming er for øvrig fleksibel og avhengig av pasientens funksjon og behov.
Begge tilnærmingene tilbyr fysioterapeut som primærkontakt, samtaler / oppfølging etter behov av sykepleier.

Tilbudet bygger på allmenne prinsipper innen rehabilitering som brukermedvirkning, vurdering av rehabiliteringspotensiale, målformulering, gjennomføring av rehabiliteringsplan og kvaliteskontroll.

Rehabiliteringen baseres på erfaringer utviklet på Glittre- klinikkens modell for lungerehabilitering, tilpasset de ressurser vi har på HRS. Sentrale elementer i vårt rehabiliteringstilbud til lungepasienter er fysisk aktivitet og trening, motivasjon for røykeslutt, ernæring/kosthold, psykososial støtte og egenbehandling/egenomsorg.

Ernæring/kosthold er en viktig del av lungerehabiliteringen. Underernæring er ikke uvanlig for pasienter som forbruker mye energi på pusten. Andre kan være overvektige, noe som kan forverre respirasjon og begrense aktivitet. Individuell tilrettelegging og veiledning etter behov. Motivasjon til endring av kostholdsvaner etter behov.

Generelt er kosten ved HRS basert på Helsedirektoratets nasjonale råd for ernæring, som er utformet for å gi best mulig overskudd og helse.

Moderne treningsfysiologiske, pedagogiske og kompensatoriske tiltak ut fra den enkeltes forutsetninger, med sikte på overføring og videreføring av funksjonsbedring også etter opphold HRS


 

Hokksund Rehabiliteringssenter | Loesmoveien 79, 3300 Hokksund | Tlf: 32 25 32 00 | post@hokksund-rehab.no