Hokksund Rehabiliteringssenter (HRS) er en spesialistinstitusjon for rehabilitering. HRS har driftsavtale med Helse Sør-Øst og drives etter Lov om Spesialisthelsetjenester.
HRS er sertifisert i henhold til ISO 9001:2008.

Muskelsmerter

Målgruppe
Tilbudet retter seg mot pasienter med kroniske muskel- og bløtdelssmerter, rygg/nakkeproblematikk, generaliserte plager, lettere depresjon, samt pasienter som har plager som er til vesentlig hinder for deltakelse i arbeid, selvstendighet, deltakelse sosialt og i samfunnet. Videre retter tilbudet seg mot pasienter med behov for varig endring i livsstil, trening og mestring.

Vårt tilbud omfatter ikke pasienter med utmattelsestilstander som CFS/ME.
Tilbudet gis til voksne i alle aldre.

Pasienten er utredet ved sykehus/poliklinikk, eller henvist fra fastlege, spesialistlege, kiropraktor eller manuellterapeut.
Pasienten er selvhjulpen, men de som har et økt hjelpebehov/behov for tilrettelegging kan få nødvendig bistand til for eksempel vask/påkledning.
Må være selvstendig i spisesituasjon.

Målsetting
Å bedre pasientens generelle funksjon / helsetilstand ved å tilrettelegge for varig endring i livsstil, trening og mestring. Bevisstgjøring og ansvarliggjøring av pasienten ved hjelp av økt kunnskap og innsikt i egen sykdom, for å motvirke unngåelsesatferd.
Stimulere til deltakelse sosialt og i samfunnet.
For pasienter i arbeidsfør alder betyr dette å motivere for tilbakeføring til et yrkesaktivt liv og/eller utdanning.

HRS sitt mål for deltakerne:
•  Bidra til mestring og ansvarliggjøring av helserelatert situasjon
•  Bidra til motivasjon og livsstilsendring som kan gi økt livskvalitet
•  Fokus på muligheter.

Vi ønsker å bidra til økt kunnskap, forståelse og mestring av funksjons- og helserelaterte problemer som er til hinder i arbeid og/eller fritid.
Tilbudet legger vekt på det som er hensiktsmessig for den enkelte, vurdert ut fra individuelle behov og muligheter.

Behandlingstilbud
Tilbudet er døgnbasert, og har todelt tilnærming; individuelt og gruppe.
Begge tilnærmingene tilbyr fysioterapeut som primærkontakt, samtaler / oppfølging etter behov av sykepleier.

Trening i grupper, trening i sal, trening i basseng, avspenningsgrupper, stressmestringsgrupper, samt undervisning i temaer som er aktuelle for den enkelte.
Samtaler / veiledning blir gitt etter behov.
Eksempler på undervisning er treningslære, fritidsplanlegging, NAV rettigheter og plikter, smertemestring, stressmestring, kosthold/ernæring, ryggskole, hofteskole og kneskole.

Moderne treningsfysiologiske, pedagogiske og kompensatoriske tiltak ut fra den enkeltes forutsetninger, med sikte på overføring og videreføring av funksjonsbedring også etter opphold HRS

Ernæring og kosthold: Basert på Helsedirektoratets nasjonale retningslinjer for ernæring.


 

Hokksund Rehabiliteringssenter | Loesmoveien 79, 3300 Hokksund | Tlf: 32 25 32 00 | post@hokksund-rehab.no