Hokksund Rehabiliteringssenter (HRS) er en spesialistinstitusjon for rehabilitering. HRS har driftsavtale med Helse Sør-Øst og drives etter Lov om Spesialisthelsetjenester.
HRS er sertifisert i henhold til ISO 9001:2008.

Nevrologi

Målgruppen
Tilbudet gis til pasienter med Parkinsons sykdom, hvor sykdommen er til hinder for livsutfoldelse i arbeid og/eller fritid. Tilbudet er aldersuavhengig og gis når pasienten er ferdig utredet og det ikke foreligger kontraindikasjoner til rehabilitering.
Pasienter med et funksjonsnivå hvor rehabilitering er i fokus og hvor sykdommen er stabil.

Målsetting
HRS sitt mål for deltakerne:
•  Bidra til mestring og ansvarliggjøring av helserelatert situasjon
•  Bidra til motivasjon og livsstilsendring som kan gi økt livskvalitet
•  Fokus på muligheter.

Vi ønsker å bidra til økt kunnskap, forståelse og mestring av funksjons- og helserelaterte problemer som er til hinder i arbeid og/eller fritid.
Tilbudet legger vekt på det som er hensiktsmessig for den enkelte, vurdert ut fra individuelle behov og muligheter.

Behandlingstilbud
Tilbudet gis som dag- og døgnopphold - som gruppe- eller individuelt. Både dag og døgntilbud er individuelt tilpasset.                                     
Medarbeiderne ved HRS holder et høyt faglig nivå og mange har tilleggs- og spesialutdannelser rettet mot våre pasientgrupper.
Den faste behandlerstaben består av leger, fysioterapeuter, sykepleiere, attføringskonsulent og kostøkonom. Yrkesgruppene samarbeider om å følge opp pasientens behandlingsplan.

Det utarbeides et individuelt tilpasset opplegg for hver pasient med trening, fysikalsk behandling, veiledning og informasjon. Det er mulighet for å delta i gruppeaktiviteter som bassenggruppe, trim, avspenning og turgruppe.
Moderne treningsfysiologiske, pedagogiske og kompensatoriske tiltak ut fra den enkeltes forutsetninger, med sikte på overføring og videreføring av funksjonsbedring også etter opphold HRS

Ernæring og kosthold: Basert på Helsedirektoratets nasjonale retningslinjer for ernæring.
 

Hokksund Rehabiliteringssenter | Loesmoveien 79, 3300 Hokksund | Tlf: 32 25 32 00 | post@hokksund-rehab.no